Skip to main content

Održiva mobilnost

Zajedno stvaramo grad budućnosti za nove generacije

Održiva mobilnost

Održiva mobilnost je koncept koji promoviše efikasniju vrstu transporta, uz korištenje energije sa manje zagađenja i težnju ka ekonomskoj, socijalnoj i saobraćajnoj sigurnosti svih stanovnika grada.

Drugim riječima, gradovi koji imaju održivu mobilnost, su oni koji imaju niži indeks zagađenja zraka, viši indeks sigurnosti na cestama, te mjesta na kojima se biciklisti i pješaci mogu kretati bez komplikacija i poteškoća. Sve navedeno usmjereno je poboljšanju kvaliteta života građana.
Općina Travnik prepoznala je potencijal našeg grada za dostizanjem održive mobilnosti i već ostvarila pojedine njene segmente u partnerstvu sa Gradom Lajpcigom (biciklistička staza, parkirališta za bicikla, cyclo klupa itd.), a u tom pravcu nastavlja i dalje djelovati.

Poboljšanje imidža grada:

Grad uključen u planiranje održive mobilnosti je inovativan i okrenut budućnosti.

Poboljšanje mobilnosti i pristupačnosti:

Planiranje održive mobilnosti u gradovima fokusirano je na ljude i u konačnici rezultira poboljšanjem mobilnosti građana, te im omogućava bolji pristup urbanim područjima i njihovim uslugama.

Uključivanje građana – participativni model:

Planiranje održive mobilnosti u gradovima nudi mogućnost uključivanja većeg broja građana i bolje odgovara na potrebe različitih socijalnih grupa. Planiranje za ljude ustvari je planiranje s ljudima. Uz pomoć građana, odluke vezane za održivu mobilnost u gradovima su javno legitimne, a sami građani osjećaju da su sastavni dio procesa njihovog donošenja i da doprinose unapređenju svoje zajednice.

Bolji kvalitet života:

Plan održive mobilnosti u gradovima je plan za ljude, a ne automobile i saobraćaj. Cilj je, naprimjer, kvalitetniji i sadržajniji javni prostor, povećanje sigurnosti djece, osoba sa invaliditetom i sl.

Zaštita okoliša i zdravlja građana:

Rad na poboljšanju kvalitete zraka, smanjenju buke i ublažavanju klimatskih promjena vodi ka pozitivnim učincima na zdravlje i značajnim uštedama u zdravstvu. Pored toga, motivisanje građana da koriste bicikle za transport ili da pješače, direktno utiče na poboljšanje njihovog zdravstvenog stanja.

Uspješniji gradovi i pristup fondovima:

Planiranje održive mobilnosti u gradovima omogućava pristup domaćim, europskim i međunarodni fondovima za inovativna rješenja u ovoj oblasti.